Allmänna Villkor

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

§ 1 Allmänt

 

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och D&M Webbyrå (nedan kallat Webb & Hosting), med avseende på abonnemangstjänster (”Tjänsten”) såsom Webbhotell, Domänregistrering, Sitebuilder och tilläggstjänster som Webb & Hosting förmedlar eller levererar från tid till annan.

 

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person.

 

§ 2 Tjänsten

 

2.1 Tjänsten innebär att Kund hyr en del av Webb & Hostings delade servermiljö med dess underleverantörer.

 

2.2 Webb & Hosting tillhandahåller delvis fri support för Tjänsten under avtalsperioden via telefon, e-post och information på Webb & Hostings webbplats.

 

2.3 Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme och ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till hemsidan. Kund får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst eller lagringsutrymme.

 

2.4 Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har Webb & Hosting rätt att starta en förundersökning mot Kund gällande vart denna trafikmängd kommer ifrån.

 

2.5 Kund ansvarar för att endast hosta sina egna hemsidor på sitt webbhotell, det är inte tillåtet att hosta andra företags- eller privatpersoners hemsidor, bloggar eller e-handelslösningar på ett och samma webbhotellspaket.

 

§ 3 Avtalstid för Tjänsten

 

3.1 Avtalet löper enligt den period som Kund väljer i samband med beställning – med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Webb & Hosting.

 

Efter uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Webb & Hosting ytterligare 2 veckor.

 

3.2 Webb & Hosting tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) vilket innebär att Kund har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela Webb & Hosting detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kund mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kund börjat använda Abonnemanget under ångerfristen. Webb & Hosting lämnar särskild information om detta i samband med att avtalet bekräftas.

 

3.3 För Tjänsten Webbhotell tillämpas 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas hela beloppet (utom kostnad för Domänregistrering och SSL-Certifikat).

 

3.4 Avtalet upphör genom uppsägning som skickas in skriftligen via Webb & Hostings Kundtjänst. Vid uppsägning skall kundnummer och domännamn uppges. Har ingen korrekt uppsägning inkommit innan tjänsten går ut måste fakturan för nästkommande period betalas.

 

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev, fax eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

 

§ 4 Avgifter för Abonnemanget

 

4.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura eller direktbetalning via Bankgiro eller kontokort enligt den period som Kund väljer i samband med beställning. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

 

4.2 Webb & Hosting har rätt att stänga av Tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund, antingen via brev, fax eller e-post. Vid avstängning av Tjänsten har Webb & Hosting rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Tjänsten debiteras Kund en startavgift.

 

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

 

4.4 Kund skall inom 10 dagar från det att Kund mottagit fakturan meddela Webb & Hosting om fakturan anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Webb & Hosting medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kund är skyldig att betala.

 

4.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte avtalet.

 

4.6 Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

 

4.7 Vid uppsägning från Kund eller av Webb & Hosting på grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

 

4.8 Webb & Hosting äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Detta innefattar även om kunden inte är sen med sin betalning.

 

4.9 Alla fakturor som skickas ifrån Webb & Hosting skickas via e-post, vi skickar ej ut några fakturor via brev.

 

4.10 Sparade kredit kort kommer att debiteras samma dag som tjänsten förnyas, inga återbetalningar görs om tjänsten inte är korrekt uppsagt.

 

§ 5 Överlåtelse av Tjänst

 

5.1 Kund får överlåta Tjänsten efter Webb & Hostings medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. En överlåtelse träder i kraft från det datum då Webb & Hosting meddelar Kund att man har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Webb & Hosting innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten.

 

5.2 Webb & Hosting får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Webb & Hosting har gentemot Kund.

 

§ 6 Webb & Hostings ansvar

 

6.1 Webb & Hosting har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.

 

6.2 Webb & Hosting utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och Webb & Hosting är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister på Kundens applikationer. Webb & Hosting är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänst.

 

6.3 Webb & Hosting ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Webb & Hosting eller anlitad underleverantör. Webb & Hostings skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Webb & Hostings sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Webb & Hosting ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Webb & Hostings datorresurser.

 

6.4 Webb & Hosting raderar inte Kundens information så länge Tjänsten är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Webb & Hosting förbehåller sig dock rätten att radera information vid utebliven betalning eller uppsägning av tjänsten.

 

6.5 Webb & Hosting skadeståndsansvar för sakskador omfattar endast ersättning för direkt förlust och är begränsat till maximalt det som Kund betalar till Webb & Hosting under tolv (12) månader enligt gällande avtal. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada såsom minskad produktion eller omsättning i Kunds rörelse.

 

§7 Kundens ansvar

7.1 Kund ansvarar gentemot Webb & Hosting för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

 

7.2 Kund förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Webb & Hostings system, vilka inte är avsedda för Kunden och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänsten.

 

Kund förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod. Webb & Hosting har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal.

 

Detsamma gäller om Webb & Hosting orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. Webb & Hosting har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

 

7.3 Kund förbinder sig att inte utnyttja mer än avtalad resurs. Om detta sker äger Webb & Hosting rätt att direkt debitera Kund faktiska kostnader som detta orsakat Webb & Hosting. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Webb & Hosting äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för resurs och kapacitetsutnyttjande.

 

Kund förbinder sig även att inte utnyttja mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som anses vara rimligt. Om detta sker äger Webb & Hosting rätt att direkt debitera Kund för faktiska kostnader som detta orsakat Webb & Hosting. Även retroaktiv debitering kan komma att göras.

 

7.4 Om Kund skickar ut spam eller gör större utskick än vad Webb & Hosting anser vara normalt äger Webb & Hosting rätt att stänga av Kund omgående. Webb & Hostings riktlinjer är 300 e-postmeddelanden per timme från våra IP-adresser.

 

7.5 Kund ansvarar över mjukvaran som är nödvändig för att utnyttja Tjänsten hos Webb & Hosting.

 

7.6 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet. Vid misstankar om olagligt material/bedriven verksamhet (alternativ material som kan klassas som olagligt eller omoraliskt) har Webb & Hosting rätt att stänga ner Tjänsten.

 

7.7 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet. Vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras frånWebb & Hosting. Vid återställning av backup tas en administrativ avgift ut på 950 kr per påbörjad timme.

 

7.8 Kund ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer. Om Kund använder felaktiga (falska) uppgifter vid registrering kan Webb & Hosting kräva legitimation samt kopia på kreditkortet som användes vid beställning. Om Kund inte kan uppvisa detta äger Webb & Hosting rätt att stänga ner Tjänsten och avsluta Kundkontot.

 

7.9 Kund ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under webbhotellskontot tillhör Kunden.

 

§ 8 Administration

8.1 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos Webb & Hosting som kan identifiera Kunden inklusive nödvändig kontaktinformation.

 

8.2 Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

 

§ 9 Domännamn

9.1 För .SE & .NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

 

9.2 Webb & Hosting skriver sig alltid som Admin, Tech och Billing kontakt vid registreringar av domännamn.

 

9.3 Webb & Hosting garanterar inte att domänen är registrerad förens en bekräftelse har skickats ut till kund via e-post. I fall att Webb & Hosting misslyckas att erbjuda domänen har Kunden rätt att registrerad en ny domän till samma värde.

 

9.4 Ersättning vid förlorad domän kan aldrig överstiga faktiskt betald summa under perioden domänen har varit registrerad med Webb & Hosting.

 

9.5 Webb & Hosting registrerar inga domäner förens betalningen av fakturan har inkommit till oss.

 

9.6 .SE-Domäner

För SE-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

 

Subregistrar: MissDomain Group AB
Registrar: NameISP AB
Registry: IIS

 

 

Övriga regler som gäller för .SE-Domäner:

  • Webb & Hosting äger rätten att flytta kundens domäner mellan lämpliga registrerar
  • Webb & Hosting har rätt att hantera kundens domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

 

9.7 .NU-Domäner

För NU-domännamn gäller II-stiftelsens allmänna villkor. Detta avtal finns att tillgå på II-stiftelsens hemsida http://www.iis.se/. I och med godkännandet av detta avtal så godkänns även II-stiftelsens villkor.

 

Subregistrar: MissDomain Group AB
Registrar: NameISP AB
Registry: IIS

 

 

Övriga regler som gäller för .NU-Domäner:

  • Webb & Hosting äger rätten att flytta kundens domäner mellan lämpliga registrerar
  • Webb & Hosting har rätt att hantera kundens domännamn med hjälp av lämpligast registreringsenhet

 

9.8 För det fall betalning inte kommit Webb & Hosting, tillhanda inom avtalad tid enligt ovan har Webb & Hosting rätt att peka om aktuellt domännamn till en annan hemsida än den av kunden angivna. För det fall domännamnet inte förnyas inom en kort respitfrist som följer domännamnets utgångsdatum respektive fakturans förfallodatum, har Webb & Hosting rätt att för egen räkning registrera aktuellt domännamn och därefter hantera domännamnet som sitt eget, vilket inkluderar rätt för Webb & Hosting att transferera domännamnet till tredje part.

 

§ 10 Driftstörning

10.1 Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

 

§ 11 Information och Kunduppgifter

11.1 Information som Kund anger vid registrering kommerWebb & Hostingg att använda i form av ett internt Kundregister. Personuppgifter omfattas. Kunden godkänner härmed att Webb & Hosting använder dessa uppgifter i kommunikation mellan parterna i flödesschemat, se Bilaga 1. För det fall det aktuell information som Kund angivit är felaktig och Webb & Hosting har tillgång till korrekt kontaktinformation så har Webb & Hosting en rätt och en skyldighet att justera aktuell information. För det fall Kund har fler än ett användarkonto/användarnamn hos Webb & Hosting har Webb & Hosting en rätt och en skyldighet att för administrationsmässiga ändamål fusionera Kunds olika konton till ett. En administrativ avgift kan tillkomma.

 

11.2 Kunden godkänner att Personuppgifter som anges vid registrering av domännamn kommer att vara offentligt åtkomlig via Internet hos den aktuella registreringsenhet som Webb & Hosting väljer. Om Kund väljer att inte använda “Shield Whois” kommer följande uppgifter vara åtkomliga: namn, e-postadress samt domännamn. Exempelvis: Om Kunden registrerar en .se-domän kommer Personuppgifter att finnas/behandlas hos både Webb & Hosting och hos registerhållaren, vilket i detta fall är .se. Det är Kundens skyldighet att informera berörda personer i sin organisation om ovanstående samt att inneha tillstånd att hantera Personuppgifter på det sätt som anges ovan.

 

11.3 Webb & Hosting kommer på begäran endast lämna ut Personuppgifter till myndigheter heller registry.

 

11.4 Hantering av Personuppgifter. Den röda tråden indikerar var fullstända Personuppgifter skickas. Det är endast en leverantör som tar del av fullständiga uppgifter, Name ISP (AB Name ISP).

 

11.5 Vid frågor rörande personuppgifter hänvisas till Webb & Hosting support.

 

§ 12 Force majeure

12.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

 

§ 13 Tvist

13.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

 

§ 14 Ändringar i avtalet

14.1 Webb & Hosting har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kund. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Webb & Hostings kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

 

Bilaga 1

—————————————————
Dessa Villkor har fastställts den 24/10-2014 och uppdaterats den 22/4-2018